Salongsmåleri?! – Fascinerande bildberättelser från då och nu-17 september 2016 – 22 januari 2017

Julius Kronberg, Insomnad, 1883, olja på duk, 110 x 130 cm. J.A. Bergs samling, Stockholms universitet Fotograf: Jean-Baptiste Béranger

Julius Kronberg, Insomnad, 1883, olja på duk, 110 x 130 cm. J.A. Bergs samling, Stockholms universitet Fotograf: Jean-Baptiste Béranger.

Med inspiration hämtad från det franska salongsmåleriet kom Julius Kronberg (1850-1921) och ett antal med honom samtida svenska konstnärer att utföra storslagna målningar i briljant måleriteknik med ett spännande berättande innehåll. I höstens första utställning lyfts det svenska salongsmåleriet fram och då med frågeställningar av relevans för vår tid inriktade på bl.a. genus, etnicitet och uppfattningar om god konst. Som en samtida kommentar till det äldre salongsmåleriet visas ett urval fascinerande verk ur serien Surreal Fashion av den brittiska konstnären och fotografen Miss Aniela (f. 1986).

Prins Eugens Waldemarsudde har på senare år presenterat ett antal utställningar med fokus på några av de mest centrala konstriktningarna i svenskt konstliv på det sena 1800-talet, t.ex. Symbolism och dekadens och Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal. Vi följer upp dessa utställningar i höst Salongsmåleri?! Ambitionen med dessa utställningar har varit att med ny kunskap och nya perspektiv belysa både välkända och mer eller mindre helt bortglömda konstströmningar och konstnärskap. Med den omfattande och visuellt anslående utställningen Salongsmåleri?! tar vi ett samlat grepp om den svenska konst som går under benämningen salongsmåleri. Det är första gången i modern tid som denna stilriktning i svensk konst presenteras publikt i utställningsmediet.

Begreppet salongsmåleri är en problematisk konsthistorisk efterhandskonstruktion som i mångt och mycket rymmer en inbyggd komplexitet. I strikt mening syftar begreppet på den konst som ställdes ut på Salongen i Paris vid 1800-talets andra hälft, eller på andra motsvarande större internationella utställningar i Europa vid samma tid. Begreppet förknippas även med en särskild estetik och stilriktning med starka kopplingar till konstakademiernas genrehierarkier, utbildningsideal och prisämnen.

Salongsmålarnas verk är utförda med briljant måleriteknik, i stora format och med ett berättande och ofta historiskt tillbakablickande innehåll hämtad från antik mytologi, Bibeln, historiska källor, litteratur och dramatik. Salongsmålarna hade en fri hållning till bildmässiga inspirationskällor och man hängav sig åt otvungna stilblandningar från äldre konst och från det då samtida akademiska måleriet. Salongsmåleriet kom på sent 1800-tal att både prisas och erhålla stor popularitet bland kritiker, kungahus, aristokrati och en nyrik borgarklass, för att under den tidiga modernismen utsättas för mycket hård kritik. Om friluftsmåleri, impressionism och symbolism ansågs bana väg för modernismens formexperiment, så beskrevs salongsmåleriet av det tidiga 1900-talets kritiker som hopplöst förlegat, osjälvständigt och som smaklös kitsch. Först i vår tid finns en större acceptans för salongsmålarnas fria hållning till olika stilriktningar samt för ett berättande måleri.

I Sverige kom Julius Kronberg att bli den främsta – om än inte den enda – företrädaren för det internationella salongsmåleriet. Han är därför den konstnär som är representerad med flest verk i den kommande utställningen. Kronberg var dock inte ensam om att utöva salongsmåleri i Sverige, i utställningen ingår därför även verk av konstnärer som Hugo Birger, Georg Pauli, Jenny Nyström och Amanda Sidwall.

Som en samtida kommentar till det äldre salongsmåleriet visas i utställningen ett antal verk ur serien Surreal Fashion av den brittiska konstnären och fotografen Miss Aniela (f. 1986). Miss Aniela fick sitt publika genombrott 2006 med en serie iscensatta fotografiska självporträtt som publicerades på Flickr. År 2011 påbörjade hon sin fotografiska serie Surreal Fashion som enligt konstnären själv befinner sig i ett gränsland mellan konst och mode. För sina verk använder Miss Aniela begreppet ”konstmodefotografi” och hon beskriver serien som en bildvärld ”där mode möter konst, skönhet absurditet, och couture möter kaos i en fusion av fotografi och måleri”. Otvungna stilblandningar från äldre verk tillkomna på 1600- och 1700-talen samsas i Miss Anielas verk med referenser till modefotografi, film och populärkultur. Det eklektiska förhållningssättet till olika bildkällor har en parallell i salongsmålarnas fria förhållande till äldre och samtida konst. Tekniskt sett närmar sig Miss Anielas verk de äldre salongsmålarnas ”polerade” måleriteknik, som i sin tur närmar sig ett fotorealistiskt uttryck. Den brokiga, aristokratiska, nyrika och visuellt anslående bildvärld som Surreal Fashion ger uttryck för är även, liksom salongsmåleriet, publiktillvänd. Det som särskilt befäster Miss Anielas bilder i en nutida position är den ”surrealistiska twist” som tillförts verken och som betonar det öververkliga och visuellt bisarra i de kompositionellt anslående bilderna.

I samband med utställningen Salongsmåleri?! publiceras en rikt illustrerad katalog med artiklar baserade på ny forskning av Tomas Björk, Jessica Sjöholm Skrubbe, Laura Gutman, Charlotta Nordström, Anna-Maria Hällgren, Sabrina Norlander Eliasson och Karin Sidén. Till hösten utkommer Atlantis bokförlag bok med monografin Julius Kronberg – måleriets triumfator, författad av Tomas Björk.

Curators för utställningen är Anna Meister och Karin Sidén.

Axel Eriksson