Ny bok om människans relation till havet

Havet har i alla tider haft stor betydelse för människan utveckling. I den nya tvärvetenskapliga boken  En maritim värld berättar 36 forskare, majoriteten av dem verksamma vid Göteborgs universitet, om havets roll för människan i ett långtidsperspektiv. Den vänder sig till såväl studenter som en intresserad allmänhet.

– Boken tar avstamp i ett humanistiskt perspektiv utifrån ämnena historia, arkeologi och antikvetenskap, men med ett tvärvetenskapligt komplement ger den även inblick i havens geologiska och oceanografiska skeenden, säger Katarina Streiffert Eikeland, arkeolog vid Göteborgs universitet och en av bokens två redaktörer.

En marin värld är ett samarbete mellan humanister och naturvetare som samlat sina texter under ett antal teman, oavsett ämnestillhörighet. Genom det tematiska upplägget blir havets betydelse för kommunikation och integration mellan människor i alla tider utifrån sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv tydligt.

Det blir också påtagligt att det finns klara paralleller mellan händelser i historien och vad som sker i dagens globala samhälle. Miljöaspekter, lika aktuella idag som ur ett historiskt perspektiv, problematiseras i några av bokens bidrag.

– Bland annat presenteras Sveriges första miljödebatt på 1700-talet där frågan gällde i vilken utsträckning avfallet från sillsalterier och trankokerier skadade havsmiljön eller inte. Vår egen tids marina problem med övergödning av havet tas också upp, säger bokens andra redaktör, antikvetare Madelaine Miller vid Göteborgs universitet.

Andra frågor som belyses är skeppskonstruktioner, havet som rekreationsplats och folkförflyttningar över haven på grund av sociala, ekonomiska och/eller ekologiska orsaker, ämnen som är av yttersta vikt även idag.

– Idag vet vi att kunskapen om havet är viktig för att vi ska kunna förstå hur människan levt. Utifrån denna insikt vill forskarna ge exempel på hur vi kan resonera runt havet och dess betydelse för människans utveckling genom tiderna, säger Madelaine Miller.

Bokens specifika teman är tänkta att peka dels på mångfalden inom det maritima perspektivet, dels på förtjänsterna med tvärvetenskap – att det går att tala om samma saker utifrån olika ämneskompetenser.

Förhoppningen med  En maritim värld är att skapa en plattform som stimulerar fram nya infallsvinklar runt temat hav, där det regionala ställs mot det globala, där historien ställs mot nutid och där olika discipliner, humaniora och naturvetenskap kompletterar varandra.

– Inte minst hoppas vi kunna öka samverkan mellan forskarvärlden och allmänheten i frågor som rör maritima teman, säger Katarina Streiffert Eikeland.

Mer information: Katarina Streiffert Eikeland, fil. dr i arkeologi, telefon: 0707-33 02 58, e-post:  katarina.streiffert-eikeland@gu.se Madelaine Miller, fil. dr i antikens kultur och samhällsliv, telefon: 0708-70www.gu.se .

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Thomas
Melin
Kommunikatör