FRAMTIDEN FÖR KRONOBERGS SLOTTSRUIN UTREDS

Kronobergs slottsruin. Foto: Statens fastighetsverk

Foto: Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk ska utreda olika alternativ för det fortsatta arbetet med renoveringen av murverket på Kronobergs slottsruin i Växjö. Ruinen är stängd för allmänheten sedan årsskiftet 2022/2023 på grund av risk för ras och nedfallande sten.

– Slottsruinen är av regionalt intresse och det är viktigt att utreda olika alternativ och ta beslut om hur vi ska gå vidare. Vi kommer att titta på slottsruinens kulturhistoriska värden, tekniska status, behov av tillstånd från olika myndigheter, restaureringsförslag och göra kostnadsbedömningar, säger generaldirektören Max Elger.

Förslagen som ska utredas är bland annat ett nollalternativ (fortsatt stängning) och att slottsruinen återigen ska öppnas. Utredningen ska fungera både som beslutsunderlag och för att kunna kommunicera konsekvenser av olika alternativ.

När fastighetsverket beslutade att stänga slottsruinen hade det sin grund i att anläggningen är i ett mycket dåligt skick med stora risker för allmänheten om den hade varit öppen. För att ge underlag för att ta ställning till det bästa alternativet för fortsatta insatser, behövs en fördjupad utredning. Utredningen ska vara klar vid årsskiftet.

Axel Eriksson

Se även ”Staten måste ta ansvar för Kronobergs slottsruin” (2022-05-19)