REGALSKEPPET KRONAN

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-nederländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde sex kilometer utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett 40-tal.

Sannolikt bidrog flera faktorer till Kronans undergång; skeppets instabilitet, alltför stor segelyta i samband med vändningen, bristande samordning mellan eskadrarna, dåligt tränat manskap och rivaliteten mellan officerarna, men också den politiska och ekonomiska situation i samhället som föregick katastrofen. Trots skeppets omvittnade instabilitet hade dock Kronan, till skillnad från regalskeppet Vasa seglat i flera år utan några större missöden. Det som ytterst kom att föra Kronan mot sin undergång var en rad felaktiga bedömningar, det vi modernt tal skulle kalla “den mänskliga faktorn”.

År 1980 lokaliserades vraket av Kronan av Vasas upptäckare Anders Franzén tillsammans med tre medarbetare. Året därpå inledde Kalmar läns museum undersökningarna av Kronan. Fortlöpande undervattensarkeologiska undersökningar har till denna dag årligen genomförts på vrakplatsen i länsmuseets regi.

När Kronan förliste var skeppet fullt utrustat med en besättning på närmare tusen man. Märk väl man, för kvinnor fick av regelmässiga skäl inte vistas ombord under de s k sjötågen. Besättningen motsvarar till sin storlek en medelstor svensk stad vid 1600-talets mitt. Den sociala strukturen ombord återspeglar ett tvärsnitt av samhället. Detta gäller även besättningens åldersfördelning och geografiska ursprung.

I Regalskeppet Kronan. Ett vrak berättar levandegörs en fascinerande tid då örlogsskeppen var en blandning av palats och krigsmaskiner.

Lars Einarsson är historiker och marinarkeolog. Han är sedan 1983 projektledare för undersökningen av regalskeppet Kronan vid Kalmar läns museum. År 2016 utkom han med Regalskeppet Kronan. Historia och arkeologi ur djupet vars innehåll ligger till grund även för denna bok.

Lars Einarsson:
Regalskeppet Kronan. Ett vrak berättar
Historiska Media
Utkom 2022