EN ANNAN VÄRLD – KONST FRÅN SANKT LARS SJUKHUS- Kulturen i Lund 23 september 2023 – tillsvidare.

Utställningen En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus visar drygt 70 konstverk skapade av patienter intagna på Sankt Lars sjukhus, från 1880-talet och hundra år framåt. De patientskapade alstren utgör ett spännande och suggestivt material med fantasieggande motiv och oväntade kompositioner. På svenska har begrepp som ”särlingskonst” eller ”patientkonst” använts om denna typ av konst.

– Med den här utställningen vill vi lyfta fram en annan sida av de patienter som varit intagna på Sankt Lars sjukhus och visa den fantastiska kreativitet och skaparlust som kommer till uttryck i verken, säger Mats Engström, intendent på Kulturen i Lund.

Alla föremålen ingår i Region Skånes medicinhistoriska samling, som Kulturen förvaltar på uppdrag av Region Skåne. Att kalla verken för patientkonst är på sätt och vis riktigt, då de är skapade av patienter intagna på sjukhuset. Samtidigt vittnar de om en skaparlust och en vilja till kommunikation som är av allmänmänsklig karaktär. I några fall har upphovspersonerna, till exempel Carl Fredrik Hill och Ernst Ljungh, en konstnärlig utbildning bakom sig. Gemensamt för många av verken är att de har lämnat den traditionella bildvärlden bakom sig.

Många av verken har skapats utifrån de material som funnits på sjukhuset. Så är till exempel sjukhusets röda märkgarn flitigt använt. Samtidigt har inställningen till ett mer fritt, konstnärligt skapande varit beroende av vilken avdelning patienterna vårdats på. På sjukhusets förstaklassavdelningar fanns det god tillgång till material för handarbete. Detta eftersom denna typ av arbete sågs som en del i återanpassningen till det vardagliga livet utanför sjukhusets väggar. På de allmänna avdelningarna var inställningen däremot mer restriktiv. Där skulle patienterna först och främst ägna sig åt nyttiga saker som bidrog till sjukhusets drift och självhushållning.

Att alstren ursprungligen sparats har delvis sin förklaring i att läkarvetenskapen under slutet av 1800-talet började intressera sig för dem ur ett medicinskt perspektiv. Verk samlades in och analyserades, men de vetenskapliga resultaten uteblev. Intresset för ”de sinnessjukas konst” kom istället att plockas upp av en annan grupp – konstnärer. Det udda, avvikande och unika var eftersträvansvärt inom de avantgardistiska konströrelserna som växte fram i början av 1900-talet.

xPå 1940-talet formulerade den franske konstnären -Bild- Jean Dubuffet ett manifest där han lyfte fram den ”råa konsten” (”l’art brut”) som ett ideal för hela konstvärlden. 1972 gavs den första engelskspråkiga boken om konstformen ut, Roger Cardinals Outsider Art.

Det var under andra halvan av 1800-talet som stora så kallade sinnessjukhus började byggas i Sverige. Ett av dem var Lunds hospital som stod klart 1879. Patienterna skulle inte längre bara spärras in, utan erbjudas vård, frisk luft och vila i en ljus och ordnad miljö. Ganska snart blev det uppenbart att många patienter inte kunde botas. Därför öppnades 1891 en ”Asyl” söder om Höje å. Där placerades de som ansågs obotliga. År 1931 bytte hospitalet namn till Sankt Lars sjukhus.

Axel Eriksson