Ett råd för kreativa näringar

Regeringen lägger 73 miljoner kronor på en handlingsplan för att utveckla kreativa näringar. De kan bidra till att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Kultur i bred bemärkelse omsätter i dag mer än bilindustrin, skriver näringsminister Maud Olofsson och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för nationell och regional tillväxt, jobb och innovationer blir allt tydligare. Kultur i vid mening -medier, reklam, design, film, konst och musik – har i studier visat sig omsätta mer än till exempel bilindustrin. Mycket talar också för att den utvecklingen kommer att fortsätta och betydelsen öka. I dag är över 200 000 personer i Sverige direkt sysselsatta i eller med kulturellt betingade näringar. Till detta kommer ett antal branscher och jobb som är mer eller mindre direkt beroende av kulturnäringarna och de historiska, sociala och symboliska värden som skapas.

Framtidens utmaningar i den allt hårdare internationella konkurrensen innebär att vi fortsatt måste underlätta för entreprenörskap och innovationskraft. Kultur och kreativitet är en allt viktigare resurs i arbetet med att få fler nya och växande företag i alla delar av landet, men även inom etablerade näringar som industrin. Människor köper i dag inte bara produkter utan också de komplexa symbolvärden som ett varumärke består av. Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter – båda handlar ytterst om att tänka och skapa nytt. Därför finns det mycket att vinna på att utveckla mötet mellan kulturen och näringslivet. Kulturutövarna får nya möjligheter att leva på och nå ut med sina idéer, verk och prestationer. Men också i andra verksamheter – från trafikplanering och byggbolag till skola och sjukvård – finns mycket att vinna på att ta del av den kreativitet, de värden och de sätt att arbeta som kännetecknar den konstnärliga processen och designprocessen.

Mellan 2009 och 2012 lägger regeringen 73 miljoner kronor på en handlingsplan för utveckling av kulturella och kreativa näringar. Målet är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för entreprenörer inom denna sektor och lyfta fram konstnärlig kompetens och kreativa processer som viktiga perspektiv för innovation och utveckling i både näringsliv och samhälle.

Vi går nu vidare genom att inrätta ett råd för kulturella och kreativa näringar. Rådet leds av kommunikationsstrateg Sven-Olof Bodenfors och har till uppgift att bistå regeringen i arbetet med den nationella handlingsplanen. I uppdraget ingår också att initiera och stimulera en bredare diskussion om kultur och kreativitet och vad det kan innebära både för företagen och för samhället i stort. Att förklara vikten av kultur och kreativitet i näringslivet blir en uppgift för rådet, och genom att synliggöra hur kultur och kreativitet kan bidra till värdeskapande på olika nivåer i företagen kan vi få både ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. En annan blir att belysa viktiga frågeställningar för den kreativa sektorn utifrån ledamöternas olika erfarenheter och perspektiv.

Med hjälp av de synpunkter och idéer som lyfts fram vill vi fördjupa och utveckla närings- och kulturdepartementets gemensamma arbete för att stärka de kulturella och kreativa näringarna. Det finns många små företag inom det kulturella och kreativa fältet som har potential att växa om nya samarbetsformer och en främjande infrastruktur, som bättre stöder även kulturella och kreativa näringar, växer fram.

Begreppet innovation måste breddas – tjänster och värdeskapande upplevelser blir allt viktigare inom alla sektorer och det är ofta i skärningspunkten mellan olika discipliner och områden som nya idéer skapas.

Ett viktigt mål för regeringens kulturpolitik är att kulturen ska ta plats på fler områden. Kulturen är så stark i sig själv att den kan samverka med andra. Handlingsplanen och rådet för kulturella och kreativa näringar är ett av många uttryck för regeringens ambition att öka kulturens betydelse. Med utgångspunkt i kulturens frihet och egenvärde vill vi att kultur och kreativt skapande ska berika och utveckla hela vårt samhälle.

LENA ADELSOHN LILJEROTH, MAUD OLOFSSON

Nyheter från www.regeringen.se: Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister